Convocatòria de subvencions pel foment de l’esport mitjançant ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions 352420
Objectiu i abast:
El Consell de Mallorca impulsa el foment de l'esport col·laborant amb les entitats locals de Mallorca, contribuint al manteniment, i millora de les instal·lacions esportives públiques de Mallorca. Són subvencionables les despeses d’obres de renovació o reparació d'instal·lacions esportives que siguin de titularitat de les entitats locals de Mallorca, així com les administracions institucionals dependents d’aquestes, els pressuposts de les quals s’integra al pressupost de l’entitat local.
Les actuacions a subvencionar poden ser: Reparació, substitució o millora de paviments esportius. Reparació, substitució o millora de cobertes. Reparació d'espais o elements complementaris dintre del recinte esportiu existent. Renovació o reparació de tancaments. Renovació o reparació d'infraestructures per facilitar i millorar l'accessibilitat, o evacuació del recinte esportiu. Execució de noves infraestructures dintre d'una instal·lació existent amb l'objectiu de canviar l'us esportiu de la mateixa. Inversions, renovació o reparació dirigida a millorar l’eficiència energètica i mediambiental de la instal·lació esportiva També serà subvencionable l'adquisició de material esportiu inventariable per la instal·lació. S’entén per material esportiu inventariable a efectes d’aquesta convocatòria el bé moble no fungible, del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica d'algun esport en instal·lacions esportives de titularitat municipal (per exemple: cistelles de bàsquet, porteries, pals per a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton ...), marcadors electrònics, taules de tennis de taula ...). No són accions subvencionables la construcció de noves instal·lacions esportives, ni l'execució d'actuacions exclusivament amb finalitats decoratives o estètiques.
Documents:
AJ1 Sol·licitud
AJ2 Memòria
AJ3 Memòria
AJ7 Certificat
El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 24 de juliol de 2017

Noticies Relacionades

AMICS