«D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’article 12 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament que desplega la Llei de protecció de dades, us informam que les dades recollides en la vostra sol·licitud seran recollides i tractades en un fitxer de titularitat d’aquesta administració, amb domicili al carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma de Mallorca. La finalitat d’aquest tractament és registrar la informació facilitada i, en cas que sigui necessari, amb l’única finalitat de dur a terme el servei sol·licitat a la seva petició. Únicament tenen accés a les dades facilitades el personal del Consell de Mallorca. »En tot moment, podeu exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, (1) dirigint-vos personalment a la seu social del Consell de Mallorca, (2) per via postal a l’adreça indicada, identificant-vos convenientment. Si, passats 30 dies des de l’enviament d’aquesta notificació, no manifestau l’oposició al tractament de les dades, considerarem que donau el consentiment al Consell de Mallorca perquè tracti les vostres dades amb la finalitat abans indicada. Si voleu manifestar que us hi oposau, podeu emprar el mateix procediment que per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació.»

Noticies Relacionades

AMICS